Abrah. Hulphers

 


Beskrifning af Rätans socken

 

Tryckt 1775

Rätans socken äfven annex till Berg, och 4 Va
mil derifrån belägen, räknas till sin bebodde trakt 2 mil i längd och bredd.
Gränsar i öster och söder emot öfwerhogdal och Sveg i Herjedalen, samt till
Hafverö i Medelpad, men stänges i öfrigt af höga berg och öde skogar. Hela
trakten häromkring är mycket bergaktig. Hemmantalet är 143/216
krono och 717/54 skatte tillsammans 837/42
med 25 rökar 188 mantalskrifne. Folknummern, som 1758 var 225 hade 1769 ökat sig
till 272. Här hållas 23 Dragoner. Torringsbyn, som håller 6 Dragoner och är
belägen vid gränsen af landet, har för aflägsenhet fått frihet at gå till
Hafverö Kyrka i Medelpad. Dess åboer räknas derföre ibland Hafverö folknumern,
hvarav den här finnes ringare än eljest borde vara. Kyrkan av träd ligger vid
Ljungaälfven, 2V4 mil från Klövsjö. Får Gudstjänst hvarannan Helgdag, och är
detta Pastorats Kapellan här boende på ett av församlingen inlöst Kronohemman.

Andra Lägenheter är allenast et Fältväbels
Boställe i Rätans- byn, samt 4 Afradsland, som sockneboerne nyttja emot 7 dal. 8
öre Silf:mts avgift.

Näringsmedel äro enahanda med
moderförsamlingens, dock idkas här isynnerhet mycket myrjärnstillverkning, som
försäljes till en stor del i Tackor til Bergsboerne, utom hwad i socknen
upparbetas til nödigt smide. De bästa Liar komma härifrån. Klåckås- tjälen är
bland annat bekant af ymnig Myr-malm. Åkerbruket är ringa, så att kronotionden
allenast går til 16 a 20 Tunnor. Några Nybyggare hafwa ock satt sig neder på
denna trakten. Skogen är widsträckt, men icke ännu nyttig till affrättning genom
trädwir- ke, hwartil dock Ljungan gifver anledning, om den allenast blefve
flottbar.

Fiske idkas i flera små sjöar, särdeles i Älfwen. I Sjön
Rätan, som har gemenskap med samma Elf, har för några år sedan blifwet fångad en
Lax, hwilken bönderna ansågo för ett Widunder, och förde den till Prästgården.
Men då man vet att Mat-forssen i Tuna i Medelpad år 1767 blifwet upränsad, så
att Laxen fått friare gång, är troligt, att den genom samma watn-drag kunnat
hitkomma. Vid denna sjöns strand finnes även Järn-malm.

Pärlor hafwa i förra tider bliwet tagne här i
nejden emot Haf- werö-sidan, men fås nu inga.

Rid-wägen härifrån åt Herjedalen räknas tre mil til öfwer-
Hogdal. Derfrån går wäg til Helsingland. En annan Ridväg går härifrån åt Hafwerö
Socken i Medelpad.